سریال note book قسمت نهم

خب دیانا رو با خودم بردم خونه...

من(خوش اومدی...چشمک)

دیانا(واااای...عجب خونه ای...تعجب)                                                                          

من(بفرما داخل خونه...)

سونیک(سلام دیاناچشمکچشمکچشمک)

دیانا(سونیک؟؟؟؟تو اینجایی؟؟؟تعجب تعجباز روز مصاحبه که گم شدی همه دنبالتبودن

منم دنبالت  بودم...کجا فرار کرده بودیسوالسوالسوال؟؟؟)

 

سونیک(خب اگه راستشو بخوای....)
من(خب دیگه....بسه دیگه  بیا داخل دیانا...وقت تماموقت تماموقت تمام)

من خطاب به سونیک(اگه راستشو بگی دوباره می اندازمت  تو کمدعصبانیعصبانی)

سونیک(خندهخندهخندهخنده  )

خب...اومدیم تو خونه و دیانا با پسر عموم احوال پرسی کردزبان 

پسر عموم( علی...این خونه هر روز داره شلوغ تر مبشه ها...خنثیخنثی خنثی این سونیک

که همش اینجاست...اون از ایمی که اومد دادو بیداد کرد و رفت...کس دیگه ای هم

قراره بیاد اینجاابروابروابرو)

من(مگه این خونه دو طبقه نیست؟؟؟خب طبقه بالا که مال منه...طبقه پایینم که مال

تو هست...حیاط و سونا و استخر و جکوزی و سونا خشک هم که مل هر دو مونه...

خب من تو طبقه خودم اینارو میارمچشمکچشمکچشمک)

دیانا(یه لحظه وایسا ببینم....ایمی اومده اینجاسوال؟؟؟ خب دبگه علی کریس فهمیدم

یه کارایی کردیعصبانیعصبانیعصبانی خب بگو ببینم چه خبر شده؟؟؟؟

دیانا(عصبانیعصبانیعصبانی  )

سونیک(نیشخندنیشخندنیشخند )

پسر عموم( متفکرمتفکرمتفکر)   

من(استرس    استرس    استرس )

خب من دیگه چاره ای  نداشتم دیانا رو بردم تو اتاق و همه چی رو براش تعریف کردم...

دیانا(خب تو باید به ایمی بگی...)

من(نهههههههههههههههههههههه ایمس قشغلق به پا می کنه استرس)

دیانا(اشکال نداره...من بهش میگمچشمکچشمکچشمکدو تا دختر بهتر از یه پسر و یه دختر با هم

حرف میزنناز خود راضیاز خود راضی)

من(خیلی خوب باشه...افسوسافسوسافسوس)

دیانا(خوب دیگه...هوا تاریک شد من باید برم خونه خالم...فردا تو کافی شاپ این

خیابون می بینمتعینکعینکعینک)

و یه دونه کارت بهم داد که توش یه ادرس نوشته شده بود

من(باشه..چشمکچشمکچشمک)

خب دیانا هم رفت خونه خالش منم رفتم تو تخت خوابم که بخوابم...سونیکم رفت تو

تخت خودش

من(سونیک...بنظرت دیانا میتونه ایمی رو راضی کنه؟؟؟سوالسوالسوال)

سونیک(نمیدونم...از دخترا هر کاری بر میاد...نیشخندنیشخند)

خب من دیگه داره خوابم...خواب..خخخ..خوابم...zzzzzzzzz

عینکادامه دارد...عینک


/ 0 نظر / 32 بازدید